Skoči na glavno vsebino

Plačilo vrtca

 

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (otroški dodatki, štipendije, socialna pomoč, znižano plačilo vrtca, subvencije malice, kosila, najemnine …) se od 1. 1. 2012 izvaja na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Ta uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Centri za socialno delo) in novo enotno vlogo za pridobitev vseh teh pravic.

Kdaj upravičencem potečejo določene pravice oziroma do kdaj veljajo vaše odločbe lahko vsakdo preveri s pomočjo spletne aplikacije: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs

Več na spletni strani:  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

 

Izvleček sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MO Celje

 

Mestni svet MO Celje je na 11. redni seji, dne 29. 5. 2024, sprejel Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev MO Celje (Uradni list RS, št. 44/24).

                 
Cene dnevnih 6 do 9-urnih programov s tremi obroki prehrane mesečno na otroka od 1. 6. 2024:
 
Prvo starostno obdobje (od 1-3 let)

643,04 €

Drugo starostno obdobje (od 4 let do vstopa v šolo)

458,66 €

Kombinirani oddelki in oddelki od 3-4 let

501,66 €

Staršem otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se zgoraj navedene cene dodatno znižajo:

  • za oddelke prvega starostnega obdobja za 8 %
  • za oddelke drugega starostnega obdobja za 3 %
  • za starostno kombinirane oddelke za 3 %.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

 

Prehrana

V celodnevnih in poldnevnih programih znaša mesečni strošek živil za otroka 56,38 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (upoštevajoč dohodkovni razred) za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.

 

Bolniška odsotnost

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni, vendar ne več kot 40 koledarskih dni, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila vrtcu, v celoti oproščeni plačila. V primeru, da zdravstveni, razlogi zaradi katerih otrok ni zmožen obiskovati vrtca, trajajo dlje, dodatno oprostitev plačila nad 40 in največ 90 dni, starši  uveljavijo s pisno vlogo, ki jo oddajo na pristojni oddelek MO Celje. Dodatna oprostitev plačila velja tudi za drugega otroka v delu, katerega sofinancira starš.

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.

 

Počitniška rezervacija

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačajo 50 % njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Obrazec za rezervacijo počitniške odsotnosti lahko starši dobijo pri vzgojiteljici svojega otroka, na naši spletni strani ali na upravi vrtca.
Rezervacija počitniške odsotnosti je možna tudi po e-pošti: knjigovodkinja@vrtec-zarja.si

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je MO Celje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.

 

Opozorilo

Dodatno znižanje cen programov, uveljavljanje rezervacije zaradi počitniške odsotnosti otroka in med mesečni izpisi veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa navedena dodatna znižanja in ugodnosti veljajo samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
V primeru, da se za otroke plačilo vrtca sofinancira iz državnega proračuna, se dodatna znižanja in ugodnosti ne upoštevajo.

 

Veljavnost

Vsa navedena določila se začno uporabljati od 1. 6. 2024.

 

Cena podaljšanega bivanja v vrtcu  

  • V primeru neopravičene zamude po otroka se staršem zaračuna dodatno plačilo v vrednosti 10,40 EUR za vsako začeto uro zamude.
  • Starši, ki imajo službene obveznosti v kraju, ki je prometno bolj oddaljen, lahko z ustreznimi dokazili (potrdilo o zaposlitvi …) pisno zaprosijo za podaljšano bivanje otroka v vrtcu. Če starši prinesejo pisno vlogo za dokazili, so opravičeni dodatnega plačila zaradi zamude.                                                 
 Velja od 1. 6. 2024.

 

Cene programov

Od 1. 5. 2023 dalje veljajo naslednje cene dnevnih programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje:

  • za prvo starostno obdobje: 643,04 EUR
  • za kombinirani program  in drugo starostno obdobje v oddelku od 3 – 4 let: 501,66 EUR,
  • za drugo starostno obdobje: 458,66 EUR.
 

 

Obvestilo o trajnikih – direktnih obremenitvah SEPA

Obveščamo vas, da na podlagi Zakona o plačilnih storitvah v letu 2013 prehajamo na izvajanje direktnih bremenitev po pravilih SEPA (krajše SDD), ki omogočajo enoten način plačevanja v Evropski uniji. Ta sistem nadomešča dosedanji sistem plačevanja preko »trajnikov«. SDD se izvajajo na podlagi soglasja med prejemnikom plačila in plačnikom; namenjena so plačevanju ponavljajočih se obveznosti in enkratnih plačil.

Način plačevanja se za vas uporabnike storitev ne bo nič spremenil; spremeni se le način odpiranja in ukinitve SDD-jev oziroma trajnikov. Vse obveznosti vodenja in sklepanja novih soglasij o plačevanju preko trajnikov oziroma direktnih obremenitev se s 1. 1. 2013 prenesejo direktno na prejemnika plačila (v konkretnem primeru Vrtec Zarja). Enako velja tudi za ukinitev SDD-jev.

Za tiste, ki že imate vzpostavljen trajnik za plačevanje naših storitev na vaši banki oziroma hranilnici, način plačila in datum plačila tudi v prihodnjem letu ostaneta nespremenjena, zato vam v zvezi s tem ni potrebno storiti ničesar, saj se prehod izvede s prenosom soglasij od bank na prejemnika plačila in dajanje novega soglasja ni potrebno. Vaše soglasje, ki ste ga sklenili pri matični banki, bo preneseno na nas in pri nas boste lahko v bodoče opravili kakršnokoli spremembo oziroma ukinitev trajnika.

Soglasje je tako v prvi vrsti namenjeno tistim našim strankam, ki bi v bodoče želele plačevati mesečne stroške preko trajnika oziroma direktne obremenitve.

Na spletni strani smo pripravili obrazec za otvoritev trajnika  oz. izdajo Soglasja za SEPA direktno obremenitevki ga, v kolikor se želite vključiti v sistem, natisnjenega in izpolnjenega prinesete v računovodstvo Vrtca Zarja Celje, Zagajškova ulica 8. Sprejemali bomo samo pravilno izpolnjene in podpisane obrazce. Obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev lahko dobite in izpolnite tudi na upravi vrtca. Za ureditev SDD prinesite s seboj bančno kartico.

Direktne obremenitve bomo izvajali enako kot do sedaj, to je 18. v mesecu. Plačnik je dolžan pravočasno zagotoviti zadostno kritje na svojem TRR za poravnavo računa vrtca. Vrtec bo vsak mesec z računom pisno obvestil svoje plačnike o višini zneska pred bremenitvijo TRR plačnika.

Za vsa morebitna vprašanja glede direktne obremenitve smo dosegljivi na tel. št. 03 42 66 404,                              e-pošta: vrtec.ce-zarja@guest.arnes.si, lahko pa se oglasite osebno v računovodstvu vrtca, na naslovu: Zagajškova ulica 008, 3000 Celje.

 

 

Plačilo vrtca in stalno prebivališče

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je bil v Zakonu o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur. l. RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015) spremenjen četrti odstavek 28. člena Zakona o vrtcih v smislu, da razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.

(Prvotno je Zakon o vrtcih določal, da sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče.)

Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Sprememba se začne uporabljati 1. 6. 2015.

Pomembno za starše je, da vsako spremembo stalnega prebivališča občine bivanja javijo na upravo vrtca in pristojnemu centru za socialno delo zaradi pravilnosti izdaje odločbe za subvencijo plačila vrtca.

Dostopnost