Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca. Pri vpisu prejmejo starši publikacijo o vrtcu, prvi dan prihoda otroka v vrtec pa tudi zgibanko z vsemi pomembnimi podatki in telefonskimi številkami. Preko oglasnih desk, ki so v garderobah otrok, sproti obveščamo starše o tem, kakšne dejavnosti potekajo in kako se odvija življenje v skupini.

 

Oblike sodelovanja

 

 • Informativni sestanek za novince (avgust): prvo srečanje staršev in strokovnih delavcev, ki bodo v tekočem letu skrbeli za njihove otroke, je predvidoma izveden zadnji teden v avgustu. Na tem sestanku starši dobijo prve informacije o skupini, delovnem času strokovnih delavcev, dnevnem redu in načinu dela strokovnih delavcev v skupini. Dogovorijo se o načinu uvajanja otrok v skupino, da bi s tem olajšali otrokove težave ob vstopu v vrtec. Starši, ki otroke prvič vpišejo v naš vrtec,  dobijo na tem srečanju prve informacije o vrtcu in o življenju v njem. Starši dobijo tudi odgovore na vsa zastavljena vprašanja, lahko pa si tudi ogledajo enoto v kateri bo njihov otrok.
 • Oddelčni roditeljski sestanki (september, maj): predviden je v mesecu septembru – oktobru. Namenjen je predstavitvi letnega delovnega načrta (LDN) vrtca in LDN oddelka, pri slednjem pa lahko starši tudi tvorno sodelujejo, saj se lahko dogovorijo za oblike sodelovanja in nadstandardni program v skupini.
 • Individualne pogovorne ure o otroku (2. četrtek v mesecu oz. po dogovoru): Vsak mesec imajo vzgojitelji po eno uri namenjeno za individualne pogovore s starši o otrokovem počutju, sodelovanju ter razvoju. Večinoma so starši na te pogovore vabljeni, lahko pa se tudi sami vpišejo, kadar želijo o svojem otroku dobiti podrobnejše informacije.
 • Dnevni informativni stiki (ob prihodu, odhodu)
 • Vključevanje staršev v dejavnosti oddelka:
  • v rednem vzgojnem procesu,
  • v ustvarjalnih delavnicah v prostem času za vse starše, v športnih popoldnevih, ob skupnih izletih oz. pohodih, praznovanjih jeseni, skupine na obisku pri starših, ki imajo kakšen zanimiv poklic ali konjiček, kmetijo …
 • Svet staršev
 • Pisna obvestila za starše − kotiček za starše, spletna stran
 • Pomoč staršev pri izvedbi programa (izleti, prireditve, ogledi institucij, obisk na delovnem mestu, obiski v vrtcu …)
 • Predavanja za starše, delavnice, okrogle mize …

Sodelovanje s starši poteka skozi različne oblike. Pomembno je razlikovati med vsebinami, ki jih pripravljajo strokovni delavci za svoje oddelke, in vsebinami, ki so zastavljene širše – na nivoju enote oz. celotnega vrtca. Vsebine, ki jih organizirajo strokovni delavci za svoj oddelek, so prilagojene razvojnim sposobnostim in specifikam otrok točno določenega oddelka. Vsebine, ki so zastavljene na nivoju enot ali vrtca zahtevajo aktivno vlogo starša, ki skupaj z otrokom izvaja in prilagaja ponujene dejavnosti sposobnostim svojega otroka.

 

OTROCI imajo pravico do:

 

 • optimalnega razvoja ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
 • varnega in razumevajočega okolja,
 • izbire in drugačnosti,
 • enakih možnosti, upoštevaje različnosti,
 • vzgoje za strpnost, solidarnost in odgovornost.

 

STARŠI imate pravico:

 

 • spoznati program javnega vrtca,
 • sodelovati pri oblikovanju in izvajanju programa,
 • do spoštovanja zasebnosti družine,
 • do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
 • do strokovne pomoči pri vzgoji otroka.

 

STARŠI imate dolžnost, da: 

 

 • sodelujete s strokovnimi delavci vrtca v dobrobit svojih otrok,
 • sprejemate strokovne usmeritve javnega vrtca,
 • upoštevate meje vašega soodločanja in ne posegate v strokovno avtonomnost vrtca,
 • spoštujete sprejete dogovore in naš poslovni čas,
 • pravočasno poravnavate finančne obveznosti za opravljene storitve.
Dostopnost