Svetovalno delo

Svetovalna delavka, Barbara Horvat Želj v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši. Skupaj z njimi soustvarja pogoje za optimalni razvoj vsakega otroka, posebej za otroke s posebnimi potrebami. V vlogi zagovornika otrok si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se ustrezno odzivali na njihove potrebe. Njeno delo je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec.

Najpogostejša vprašanja, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:

 • vključitev in navajanje otroka na življenje v vrtcu,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • pomoč otroku ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah (rojstvo sorojenca, ločitev staršev, smrt, nasilje v družini, odvisnost, socialno-materialne stiske …),
 • razumevanje in pomoč otroku pri zmanjševanju oz. odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk,
 • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju.

Svetovanje in posvetovanje poteka po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka. Lahko je osebno, v sodelovanju z vzgojiteljico ali v drugih oblikah (srečanja za starše, delavnice).

Svetovalno delo izvaja Barbara Horvat Želj, prof. soc. in ped., ki je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 15.00 ure (po potrebi tudi izven tega obsega).    T: 03 42 66 450, E: svetovalna@vrtec-zarja.si

Izvajanje dodatne strokovne pomoči

Dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami izvaja Barbara Močnik, ki je strokovna delavka Vrtca Zarja (njeno delo je mobilno, saj izvaja dodatno strokovno pomoč tudi v Vrtcu Tončke Čečeve).

Glede na otrokove potrebe izvaja in izbira raznovrstne vsebine ter dejavnosti s prilagojenimi metodami dela, pri katerih otrok lahko z različnimi didaktičnimi sredstvi in materiali dosega uspehe.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 • Otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci, oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter
 • otroci z avtističnimi motnjami.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011. Več informacij o postopku usmerjanja OPP na: www.mss.gov.si.

Individualiziran program

Ravnateljica vrtca imenuje strokovno skupino, ki pripravi za vsakega otroka s posebnimi potrebami, v sodelovanju s starši, individualiziran program. To je dokument, kjer so za vsako šolsko leto napisani pogoji in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje za svoj napredek in dobro počutje v vrtcu ter cilji, katere naj bi otrok dosegel. Program se tekom leta spremlja in tudi ovrednoti. Delo koordinira svetovalna delavka Barbara Horvat Želj.

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev in strokovnih delavcev vrtca je izjemno pomembno. Starši so s svojimi opažanji dragocen vir informacij o otrokovem razvoju, močnih in šibkih razvojnih področjih otroka, njegovi igri v domačem okolju …

Oblike sodelovanja:

 • osebni pogovori (govorilne ure),
 • timski sestanki, predavanja in delavnice,
 • ter druge neformalne oblike srečanj s starši.                                                                                                                                                         

Naše osnovno vodilo pri delu je vedno O T R O K, njegovo dobro in varno počutje.