Skoči na glavno vsebino

O vrtcu

 

Smo javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje. 

Vizija našega vrtca je, da v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudimo otroku bogastvo izkušenj in spodbujamo oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe.

Naše poslanstvo je vzgoja in učenje predšolskih otrok ter nudenje pomoči družini pri tej nalogi. Sprejemamo, dopuščamo in spoštujemo enkratnost, drugačnost, dostojanstvo vsakega in vseh – otrok, staršev ter zaposlenih.

Marija Grešak, ravnateljica

UPRAVA
Zagajškova ulica 8, 3000 Celje
E: vrtec.ce-zarja@guest.arnes.si
fax: 03/42 66 412

Ravnateljica: Marija Grešak, univ. dipl. soc. ped., T: 03/42 66 410, E: ravnateljica@vrtec-zarja.si; marija.gresak@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice: Marija Grahek, dipl. vzg., T: 03/42 66 400; E: pravnateljice@vrtec-zarja.si

Računovodstvo: Darja Vajdič, dipl. oec., T: 03/42 66 402, E: racunovodkinja@vrtec-zarja.si; darja.vajdic@guest.arnes.si
Tajništvo: Vesna Cerkvenik, T: 03/42 66 413, E: tajnistvo@vrtec-zarja.si
Obračun oskrbnin: Silva Zepan T: 03/42 66 404, E: knjigovodkinja@vrtec-zarja.si
Centralna kuhinja: Ljudmila Bomeštar, T: 03/ 42 66 406, E: vkuhinje@vrtec-zarja.si

Svetovalna delavka: Barbara Horvat Želj, prof. soc. in ped., sedež v enoti Ringa raja, Nušičeva ulica 2c, T: 03/42 66 450,
E: svetovalna@vrtec-zarja.si preberi več
Izvajalka dodatne strokovne pomoči: Gabriela Kolar, univ. dipl. soc. ped., mobilna v različnih enotah, E: gkolar@vrtec-zarja.si

Organizatorka zdravstveno-higienskega režima in prehrane: Tadeja Pfeifer, sanit. inž., sedež v enoti Mehurček, Cesta v Lokrovec 30, T: 03/42 66 420, E: zdravje@vrtec-zarja.si preberi več

1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa.

Vrtec Zarja je javni vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje. V zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju nudi otroku bogastvo izkušenj in spodbuja oblikovanje otrokove pozitivne samopodobe. Sprejema, dopušča in spoštuje enkratnost, drugačnost, dostojanstvo vsakega in vseh – otrok, staršev in zaposlenih. Izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999).

Ustanovitev

Vrtec Zarja je bil ustanovljen z odločbo Skupščine občine Celje leta 1961. Kot vzgojno varstveni zavod Zarja Celje, p.o. Drapšinova 5, je bi konstituiran 25. 2. 1974 in vpisan v register zavodov pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Celju.

Od leta 1974 do 1997 je deloval pod različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami, spremenjen je bil sedež zavoda (Zagajškova ulica 8) in razširjen predmet dejavnosti. Na podlagi uskladitve z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakonom o vrtcih je z dnem 18.11.1997 Mestna občina Celje postala ustanoviteljica Vrtca Zarja.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Enota ŽIV ŽAV , Zagajškova ulica 008, Celje

Enota ISKRICA, Pucova ulica 3, Celje

Enota RINGA RAJA, Nušičeva ulica 2c, Celje

Enota MEHURČEK, Cesta v Lokrovec 30, Celje

Enota ČIRA ČARA, Škapinova ulica 6a, Celje

2. Kontaktna uradna oseba za posredovanje informacij

Marija Grešak, univ.dipl.soc. ped., ravnateljica
Zagajškova ulica 008, 3000 Celje

Telefon: 03 / 42 66 410
Faks: 03 / 42 66 412
E-pošta: marija.gresak@guest.arnes.si 

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Povezave na državne registre predpisov:

– Register predpisov RS

– Služba Vlade RS za zakonodajo

– Uradni list RS

– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

– Mestna občina Celje 

4. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
– Razvojni načrt vrtca
– Letni delovni načrti vrtca

5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
– sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših.

6. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zakon o vrtcih ZVrt-UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/2003)
– evidenca vpisanih in vključenih otrok
– evidenca plačil staršev
– evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč.

Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

7. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
– Publikacija Vrtca Zarja
– Zloženke o posameznih elementih vzgojne prakse vrtca

8. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta – Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.v-zarja.ce.edus.si/katalog.htm

Fizični dostop: na lokaciji Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 008, Celje

Druge informacije s področja dela Vrtca Zarja Celje so dostopne še na spletni strani vrtca v rubrikah:

– programi za otroke

– programi za starše

– obvestila – informacije

– dobro je vedeti

– aktualno – vpis otrok

Osebni obisk: vsak delovni dan pri ravnateljici vrtca v Zagajškovi ulici 8, v času od 7.30 do 8. 30 ure.

Po telefonu : 03/ 42 66 410, ravnateljica

03/ 42 66 400, pomočnica ravnateljice

03/ 42 66 402, računovodkinja

03/ 42 66 303, knjigovodkinja – OBRAČUN OSKRBNIN

03/ 42 66 413, poslovna sekretarka

Dostopnost